Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo meatbusters.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi Meatbusters parduotuve internete Meatbusters .lt (toliau – „Meatbusters parduotuvė“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Meatbusters parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi Meatbusters parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. Meatbusters parduotuvė yra viešojo maitinimo parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius Meatbusters gaminamus patiekalus ir (ar) kitus maisto ar su juo susijusius produktus asmeniniams savo ar šeimos poreikiams tenkinti, nesusijusiems su verslu.

1.3. Meatbusters parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB„Baronsta“, įmonės kodas: 304034750, adresas: Kauno g. 35-24, LT-03215 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100010494415, (toliau – „Pardavėjas“). Meatbusters parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės.

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis Meatbusters parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Meatbusters parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis Meatbusters parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Meatbusters parduotuvėje.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Meatbusters parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Meatbusters parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių Meatbusters parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių Meatbusters parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Meatbusters parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Meatbusters parduotuvės paslaugomis, jeigu Pirkėjas Meatbusters parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Meatbusters parduotuvės vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.11. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Meatbusters parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

2. Užsakymo pateikimas ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis Meatbusters  parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo Meatbusters parduotuvės sistemoje pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą (kuriuo bus pateikiamas užsakymo patvirtinimas ir su užsakymo atsiėmimu susijusi informacija), telefono numerį, kitus prekių pristatymui ar svečio identifikavimui atsiimant užsakymą būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis. Pateikus (apmokėjus) užsakymą jo atšaukti nebėra galimybės, sumokėti pinigai nėra grąžinami.

2.3. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi Meatbusters parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Meatbusters parduotuvės paslaugomis.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos Meatbusters parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Meatbusters parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes apmokėjimas naudojantis partnerio paslaugomis. Klientas Meatbusters parduotuvės sistemoje nepalieka mokėjimo duomenų, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį. Iš šio serverio Meatbusters parduotuvės sistemai yra grąžinama tik dalinė informacija apie apmokėjimo būseną.

3.3. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik Pardavėjui iš jo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą pradedamas vykdyti užsakymas.

3.4. Užsakymo atsiėmimo laiką Pirkėjas gali pasirinkti iš Meatbusters parduotuvėje pateikiamų apytikslių laikų.

3.5. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu iš karto po užsakymo apmokėjimo.

4. Prekių komplektavimas ir atsiėmimas

4.1. Užsakytas prekes Pirkėjas atsiima užsakymo metu pasirinktame Meatbusters greito maisto restorane. Pirkėjui padarius klaidą ir prekes užsakius kitame restorane, Pardavėjas neturi galimybės perkelti užsakymo į kitą restoraną, ar jo atšaukti.

4.2. Pirkėjas prekes užsako bei atsiima pasirinktame Meatbusters greito maisto restorane jo užsakymo formavimo metu pasirinktu laiku. Esant dideliam užsakymų skaičiui, Pardavėjas savo nuožiūra gali protingumo ribose prailginti pasiėmimo laiką. Pagamintas maistas yra saugomas 2 valandas nuo jo pagaminimo (arba iki restorano darbo laiko pabaigos). Po 2 valandų (arba restoranui baigiant darbą) maistas privalo būti utilizuojamas.

4.3. Esant pageidavimui, už prekių pakavimo paslaugą į popierinius maišelius išsinešimui yra taikomas vienkartinis fiksuotas pakavimo mokestis.

4.4. Jei Pirkėjas gavo ne visas jo užsakytas prekes, jo pasirinkimu jis gali trūkstamas prekes atsiimti bet kurioje Meatbusters prekybos vietoje arba Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepateiktas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas, Lietuvos Respublikoje nustatytos ekstremalios padėties metu pinigų grąžinimas gali užtrukti iki 14 (keturiolikos) darbo dienų.

4.5. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog pakuotėje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, prekių lydraštyje ar kitame prekių perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių atsiėmimo metu) informuoti apie tai Pardavėją.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad Meatbusters parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Meatbusters parduotuvėje internete pateikiamos patiekalų nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio ir protingumo ribose gali skirtis nuo realiai pagaminto patiekalo.

5.2. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Meatbusters internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

6. Pretenzijų dėl prekių pateikimas

6.1. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pateiktų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 48 valandas nuo prekių pristatymo tinklalapyje www.meatbusters.lt, “Atsiliepimų” skiltyje. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką, užsakymo numerį ir apmokėjimą įrodančius dokumentus (el. paštu gautą sąskaitą – faktūrą).

6.2. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Padavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).

Pagrindinis meniu